Iran

Created on Oct. 4, 2013, 2:27 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 2:28 a.m.

بیانیه ILA

ما طرفدار افزایش عمر سالم در تمامی جمعیتها در چارچوب تحقیقات علمی، بهداشت عمومی و فعالیتهای اجتماعی هستیم. ما بر مبارزه بر علیه دشمن اصلی عمر طولانی و سالم یعنی فرآیند سالخوردگی، تاکید داشته و از آن حمایت می کنیم.

فرآیند سالخوردگی، ریشه اکثر بیماریهای مزمنی است که جمعیتهای مختلف را در جهان گرفتار کرده است. این فرآیند، عامل بیشترین موارد از کار افتادگی و مرگ و میر می باشد و از اینرو باید درمان گردد. اجتماع در این زمینه نیز همانند سایر بیماریها باید در جهت درمان و اصلاح این مشکل، اقدامات لازم را بعمل آورد. مشکل سالخوردگی یک مشکل خطرناک و تهدید کننده است ولی با اینحال ما اغلب شاهد فراموشی کامل حقیقت و شدت این مشکل هستیم. در حال حاضر، گرایش به سمت نادیده گرفتن آینده، دور کردن ذهن از پدیده سالخوردگی و مرگ ناشی از آن و حتی ارائه مفاهیم سالخوردگی و مرگ در یک چارچوب گمراه کننده، اعتذاری و خیالی می باشد. حتی در حال حاضر، این عقیده بی اساس نیز وجود دارد که سالخوردگی یک فرآیند کاملاً غیرقابل کنترل و سنگدلانه می باشد. این وضعیت، سبب بی اعتنایی به این مشکل شده و حس ناتوانی بی اساس ناشی از آن نیز مانع از بهبود وضعیت سالخوردگی و افزایش طول عمر سالم می گردد. از اینرو لازم است که این مشکل با همه شدت و اهمیت آن، معرفی گردد و در جهت حل و یا تسکین آن با حداکثر توانایی خود، اقدام کنیم.

ما در صدد هستیم تا آگاهی عمومی پیرامون مشکل سالخوردگی و حوزه آنرا افزایش دهیم. ما در صدد هستیم که عموم با این مشکل حاد آشنا شده و تمام توانمندیها و منابع خود – اعم از اقتصادی، سیاسی اجتماعی، علمی، فن آوری و اطلاع رسانی- را در جهت تخفیف این مشکل تا حد ممکن برای جمعیت سالخورده و افزایش طول عمر سالم آنها بکار بندند. ما طرفدار این ایده هستیم که بلوغ ذهنی و روحی و افزایش طول عمر سالم به معنی سالخوردگی و زوال نیست.

ما طرفدار تقویت و تسریع تحقیقات زیست پزشکی پایه و کاربردی و همچنین توسعه شاخصهای فن آوری، صنعتی، محیطی، بهداشت عمومی و آموزشی بخصوص در ارتباط با افزایش عمر سالم هستیم. در صورت حمایت کافی، چنین شاخصهایی می توانند امید به زندگی سالم در جمعیت مسن، مدت کارایی آنها، تاثیر آنها بر توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین حس لذت از زندگی و داشتن یک زندگی هدفمند و ارزشمند را در آنها، ارتقاء بخشد. ما معتقدیم که توسعه معیارهای علمی افزایش طول عمر سالم نه تنها مستحق دریافت حداکثر حمایتهای عمومی و سیاسی از سوی جامعه متخصصین است بلکه این حمایت باید طیف عوام را نیز شامل شود.

Iran ~ Longevity Iran

Group: https://www.facebook.com/groups/518274524895304/

Additional group: http://www.facebook.com/groups/464553493581076

flag_of_iran.svg_.png

Tags: iranic
Parent: International Longevity Alliance

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit